<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  
SummerSchool_business

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk

 

3- Semestrální profesní kvalifikace
Kombinovaná forma

Zahájení studia v září
Akreditováno MŠMT

Studijní program je určen absolventům magisterských studijních oborů neučitelského zaměření s angličtinou na úrovni minimálně C1, kteří si chtějí doplnit odbornou kvalifikaci pro výuku angličtiny na druhém stupni základních škol a na středních školách.

Informace o programu

Program celoživotního vzdělávání, který je akreditován MŠMT v rámci projektu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Poskytuje tzv. pedagogické minimum pro výuku angličtiny jako cizího jazyka, jehož smyslem je založit a prohloubit znalosti a dovednosti v předmětech pedagogických, psychologických, obecně a oborově didaktických, v rámci předmětu pedagogická praxe pak tyto znalosti a dovednosti efektivně využívat ve vyučovacím procesu.

 

Hlavní charakteristiky programu


 • Studium pod vedením zkušených pedagogů s dlouholetou praxí
 • Odborné didaktické zkušenosti ve výuce angličtiny získané z reálné výuky ve spolupráci s dlouholetým partnerem jazykovou školou AKCENT International House Prague
 • Studium v mezinárodním prostředí, kde angličtina je hlavním jazykem
 • Vybudování učitelské kariéry v České republice
 • Zajímavé kariérní příležitosti po celém světě díky kvalitnímu vzdělání a praxi lektora angličtiny
 • Pracovní uplatnění a stáže s partnerskými firmami a institucemi PCU
 • Interdisciplinární projekty ve spolupráci se studenty z dalších fakult a s partnery PCU
 • Setkání s vůdčími osobnostmi v oboru v rámci přednáškového cyklu Excellence in Learning and Teaching

Co budete studovat

Modul pedagogicko psychologický

40 hodin prezenční a 64 hodin distanční výuky.

 • Základy pedagogiky
 • Základy psychologie
 • Obecná didaktika
 • Pedagogická a školní psychologie

Modul obecně a oborově didaktický

40 hodin prezenční a 70 hodin distanční výuky.

 • Pedagogická a školní psychologie
 • Školní pedagogika
 • Úvod do jazykové výuky dětí a mládeže
 • Lingvodidaktika I: výuka prostředků jazykového systému
 • Lingvodidaktika II: výuka řečových dovedností

Modul pedagogické praxe

 
15 hodin prezenční a 15 hodin distanční výuky.
 
Praxe ve výuce skupin žáků ve věku 12-15 a 16-18 let se zaměřením na výuku jazykových prostředků a rozvoj řečových dovedností. Posluchači odučí 2 vyučovací hodiny s každou věkovou skupinou a absolvuji 2 hodin hospitací ve vyučovacích hodinách kolegů, vždy s následnou analýzou.


"Na PCU se mi líbí efektivní způsob výuky kombinací prezenční a distanční výuky. Distanční část je poměrně náročná – vypracování všech úkolů v termínu, samostudium apod., ale vyučující jsou velmi vstřícní a snaží se poradit.
Dále se mi líbí hodně příkladů z praxe, které se ve výuce uvádí, obecně vyučující jsou velmi kvalitní.

Rozhodně nelituji, že jsem se k DPS přihlásila, mám praxi 16 let jako personální manažerka, rozhodla jsem se tedy připravit na změnu své kariéry po dokončení studia na PCU. Informační systém IS je uživatelsky přívětivý, jsou tam všechny potřebné materiály ke studiu. Obecně jako každý studen DPS mám největší problém se skloubením zaměstnání, rodiny a studijních povinností. Studium DPS mě ale velmi baví, zajímají mě nejvíce předměty pedagogiky a lingvodidaktiky."

Ing. Jitka Jarůšková, studentka programu

Forma studia

Kombinované studium

Vzdělávací program je realizován kombinovanou formou jako kombinace formy:

 • kontaktní, a to ve výukových dnech dle aktuálního rozvrhu příslušného běhu vzdělávacího programu
 • distanční, kdy účastník vzdělávacího programu dle pokynů pedagoga a pod jeho vedením a kontrolou pracuje mimo prostředí vysoké školy.

Součástí studia bude (ve vybraných předmětech) složka e-learningová a práce on-line.

Zajímá Vás tento program?
Stáhněte si naši brožuru o School of Education.

Stáhnout brožuru

Váš děkan a vedoucí oboru

zdenek_39f1c79ebbd6f74ca4a7a0e7e02c8e54


Doc. PhDr. Zdeněk Starý CSc. působí v rámci Prague City University jako rektor Prague City Vysoká škola a zodpovídá za studijní programy akreditované v České republice. Zároveň je děkanem pedagogické fakulty Prague City University (School of Education) a členem Senior Management Group Prague City University. Dříve vedl Katedru obecné jazykovědy na Karlově univerzitě a působil několik období v Senátu UK. Vyučuje kurzy zaměřené k problematice struktury jazyka a kognitivním procesům v jazykové komunikaci. Zdeněk je docentem a nositelem titulu CSc. v obecné jazykovědě (Karlova univerzita). Své magisterské tituly v bohemistice, estetice a matematice získal rovněž na Karlově univerzitě. Působil též jako hostující docent na University of Virginia, jako Senior Fulbright Scholar v USA a jako Rockefeller Foundation Fellow v Belagiu (Itálie).

Kolik stojí studium?

Školné je 33 250 Kč za celý program / 11 500 Kč za semestr.

Vstupní požadavky pro studium

   Vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně a současně angličtina na úrovni minimálně C1 podle Evropského referenčního rámce. Tato úroveň odpovídá certifikovaným zkouškám typu Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Business Higher, IELTS grade 6,5 – 7 (Academic), všeobecná státní zkouška z angličtiny apod.

Jazykovou kompetenci prověří ústní interaktivní pohovor, jehož cílem je zjistit motivaci uchazečů o výuku na druhém stupni základních škol a na školách středních.


Zaujal vás tento program? Kontaktujte nás!