<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
Apply Now  
Open Days  
Student Hub  
CZ  
Menu
Open Days  
Apply Now  
Student Hub  
CZ  

O Prague City University

Prague City University byla založena v roce 2004 jako Prague College, která nabízí britské vysokoškolské vzdělání v angličtině. V průběhu let vznikly tři fakulty – Business, Art & Design a Media & IT, na kterých se vyučuje široká paleta profesních bakalářských a magisterských programů.


Akcent College byla pražskou vysokou školou zaměřující se na vzdělávání lektorů cizích jazyků. V červnu 2021 se Prague College a Akcent College spojily pod zastřešujícím názvem Prague City University. Programy vytvořené na Akcent College nyní představují základ naší čtvrté fakulty, fakulty pedagogické (School of Education). Výuka na této fakultě probíhá v češtině.

Zatímco Prague City University poskytuje britské akreditované programy, nástupkyně  Akcent College Prague City Vysoká škola (v angličtině Prague City University) poskytuje programy akreditované v České republice. 

Společně jsme Prague City University!


Šest pilířů univerzity

 1. Tvorba znalostí: teoretický i aplikovaný výzkum a tvůrčí činnost 
 2. Prohlubování znalostí: excelence vzdělávacího procesu a výuky
 3. Šíření znalostí: diskuse, debaty, pořádání vlastních konferencí a účast na externě organizovaných konferencích; semináře, workshopy, přednáškové cykly, výstavy; zveřejňování aktivit a jejich výstupů, včetně výstupů badatelské a tvůrčí činnosti a jejího propojení s praxí, v odborných i popularizačních periodikách, knižních publikacích, na webových stránkách, v médiích a sociálních sítích; realizace reálných projektů řešících reálné problémy prohlubováním existujícího poznání i skrze poznání nové. 
 4. Rozšiřování palety našich studijních oborů: prohlubování poznání v rámci existujících oborů a vyučovaných disciplín, postupné otevírání dalších studijních oborů.
 5. Umocňování prožitku vysokoškolského života: otvírání nových příležitostí, vytváření pocitu vnitřní pohody a podpory.
 6. Udržitelnost je určujícím imperativem vysoké školy jako celku, ve školních i mimoškolních aktivitách, rozvoji kampusu, v rámci řešených projektů, v tvůrčí činnosti i aplikaci jejích výsledků v praxi.


Naše poslání

 • Posláním Prague City University je otvírat před studenty jedinečné příležitosti během studia i po jeho ukončení. Vycházíme přitom z našich vzdělávacích hodnot vedeni úsilím poskytnout našim studentům výjimečnou zkušenost studia na vysoké škole.
 • Nabízíme přístup ke vzdělání, který se orientuje na společenskou praxi a zaměřujeme se na zajištění společenské uplatnitelnosti našich absolventů.
 • Jsme interdisciplinární institucí s místním i mezinárodním propojením.
 • Ceníme si výuky a studia, které jsou propojeny s badatelskými a tvůrčími činnostmi, protože taková výuka a studium poskytuje našim studentům a vyučujícím vědomí společenské závažnosti jejich práce.
 • Podporujeme činnosti, které přispívají k rozvoji místní i mezinárodní komunity. 
 • Dbáme o mnohostranné a dynamické vzdělávací prostředí, které podporuje inovace a dodává odvahu plnit si své sny.
 • Jsme si vědomi své role a odpovědnosti vysokoškolské instituce, jejímž cílem je být místním centrem excelence a zároveň vysokou školou s mezinárodním dosahem.
 • Náš další růst je motivován odhodláním dosahovat excelence ve vzdělávání, výuce, tvůrčí činnosti  a ve všech dalších oblastech působení Prague City University.

Naše vize

 • Být přední vysokou školou v České republice s mezinárodním přesahem, která je atraktivní pro vyučující a studenty z celého světa.
 • Poskytovat špičkové vzdělání, jehož cíle jsou jasně vymezené a odvozují se od vzdělávacích hodnot, které jsou sdíleny všemi studijními programy, studenty, pedagogy, zaměstnanci, absolventy i širší akademickou obcí vysoké školy.