<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1611962&amp;fmt=gif">
How to apply  
Open Days  
Current Students  
CZ  
Menu
Open Days  
How to apply  
Current Students  
CZ  

Studijní granty a stipendia pro Bc. Specializace v pedagogice

Studijní granty

Absolventi českých nebo slovenských středních škol a pedagogičtí pracovníci z českých nebo slovenských škol mohou získat studijní grant ve výši 70 000 Kč na rok.

Grant je udělován Prague City University při splnění výše uvedených podmínek a je platný po dobu trvání programu, za předpokladu uspokojivých studijních výsledků.

O grant není potřeba žádat, neboť bude automaticky k dispozici prvním dvaceti přijatým uchazečům, pro něž jsme vyčlenili prostředky ve výši 3,6 miliónů korun.

Získejte grant a stipendium a začněte studovat již v září!


Stipendia

Studijní granty lze kombinovat s částečnými stipendii, která nabízíme uchazečům s vynikajícím prospěchem nebo mimořádnými pracovními výsledky, dále také uchazečům aktivním v mimoškolních či společensky prospěšných činnostech a rovněž sociálně znevýhodněným uchazečům. Do stipendijního fondu jsme věnovali celkem 3,6 miliónů korun.

Stipendia jsou přidělena na základě posouzení podkladů o předchozím studijních nebo pracovních výsledcích a zapojení do komunitních či jiných aktivit nad rámec běžných povinností v místě předchozího nebo současného studia/zaměstnání. Podrobnosti najdete níže v sekci Jak podat žádost o stipendium.

Tato stipendia jsou udělována až do výše 106 000 Kč za rok a jsou každoročně přezkoumávána v souladu se studijními výsledky uchazeče a jeho zapojení do společenství školy. Za předpokladu, že student dosahuje uspokojivých studijních výsledků, může prostředky ze stipendijního fondu využívat po celou dobu tříletého studia.

Přihlédnuto bude rovněž k aktuálním sociálním a ekonomickým možnostem uchazečů, zejména pak u těch uchazečů, kteří dosahují mimořádných studijních či pracovních výsledků a kteří by bez finanční podpory na Prague City University studovat nemohli.

SchoolofEducation_Scholarships

Druhy stipendií

Stipendium za vynikající studijní výsledky (10% až 50%)

Pro toto stipendium očekáváme především výjimečné studijní výsledky a aktivní zapojení do aktivit školy nebo jejího širšího společenství, jakými jsou např. reprezentace školy v soutěžích, členství ve studentských radách či spolcích, a organizační schopnosti.

Stipendium za přínos společnosti (10% až 50%)

Toto stipendium je udělováno za aktivní zapojení do dobrovolnické činnosti nebo do veřejně prospěšných aktivit, zejména na místní úrovni. V rámci tohoto stipendia oceňujeme také činnosti, jež mají za cíl vlastní rozvoj (např. hru na hudební nástroj, členství ve studentských spolcích, sportovní aktivity apod.), a schopnost vedení lidí.

Stipendium za pracovní výsledky pro uchazeče kombinovaného studia (10% až 50%)

K získání toho stipendia očekáváme výjimečné pracovní výsledky. Oceněny budou zejména takové činnosti, které:

 • jdou za rámec obvyklých pracovních činností,
 • jsou společenské povahy a překračují rámec pracoviště/školy,
 • jsou organizační povahy a podílejí se na ní další osoby, ať už se tyto aktivity odehrávají v rámci pracoviště/školy nebo v širším společenském kontextu,
 • přispívají k úspěšnému pracovnímu/školnímu působení samotného uchazeče/a jeho kolegů.
Prague City University dále nabízí dvě stipendia, která budou úspěšným žadatelům hradit školné v plné výši. Prague City University si vyhrazuje právo tyto stipendisty vybrat na základě předložených žádostí a hodnocení splnění výše uvedených kritérii a finanční situace žadatele. Cílem je podpořit nadané žadatele, kteří jsou sociálně znevýhodněni a chybí jim finanční prostředky k úhradě školného.


Jak podat žádost o stipendium

Vyberte si jedno ze stipendií, o které se chcete ucházet, a uveďte jeho název v dopise (viz.níže.). Je možné podat pouze jednu žádost, nelze si žádat o více stipendií najednou.

Žádost si podejte včas společně s přihláškou do studia. Počet stipendií je omezen. Žádost o stipendium by měla obsahovat:

 • Dopis v rozsahu 300-500 slov, ve kterém by mělo být uvedeno, proč žádáte o stipendium a proč jste vhodným uchazečem na základě výše uvedených kritérií,
  popřípadě jak můžete svým působením přispět celému společenství školy. Dopis by měl být napsán v angličtině.
 • Alespoň jedno doporučení v libovolném rozsahu od vyučujícího, lektora, ředitele školy, současného zaměstnavatele nebo jiné příslušné osoby. Reference by měly být doloženy na papíře se záhlavím a orazítkované a/nebo podepsané pisatelem. Originály nebo překlady by měly být v českém nebo anglickém jazyce.
 • Další podklady potvrzující:
  1. mimořádné studijní nebo pracovní výsledky
  2. účast na veřejně prospěšných činnostech (zejména neziskové povahy) 
  3. organizační schopnosti, schopnost vedení týmu nebo management projektů
  4. aktivní zapojení do činností, které jdou nad rámec běžných studijních nebo pracovních povinností
  5. finanční situace žadatele

Podklady mohou být předloženy formou doporučujících dopisů, potvrzení o účasti, certifikátů, fotografií, ukázek práce apod.

Prague City University nezveřejňuje informace o podmínkách, za nichž bylo stipendium uděleno či nikoliv. Veškerá rozhodnutí jsou konečná.

Podmínky udělení stipendia

Přijetím stipendia od Prague City University se student zavazuje k následujícímu:

1. Souhlasí s tím, že bude dosahovat uspokojivých studijních výsledků, bude plnit docházku, jakož i ostatní požadavky stanovené Prague City University.

2. Bere na vědomí, že mu stipendium může být odebráno, jestliže nesplňuje studijní podmínky nebo podmínky udělení stipendia.

3. Souhlasí s tím, že se nebude chovat způsobem, jímž by během doby trvání stipendia ohrozil svou pověst, pověst své země nebo Prague City University.

4. Bere na vědomí, že mu stipendium může být odebráno, pokud se nechová v souladu se zákony České republiky.

5. Souhlasí s tím, že je držitelem stipendia Prague City University.

6. Očekává se, že se studenti prezenčního studia zapojí do společenství Prague City University tím, že se stanou tzv. studentskými ambasadory. Budou tak mít možnost se podílet na široké škále aktivit a očekává se, že se určitého počtu aktivit v každém semestru zúčastní.

Pro více informací nás kontaktujte na admissions@praguecityuniversity.cz.


Zaujal vás tento program? Kontaktujte nás!